Zavrieť

Žiadne produkty v košíku.

Obrázok tohto článku

Blue Angel, PEFC, EU Ecolabel a iné: rozpoznajte ekologické a zodpovedné podlahové krytiny na prvý pohľad

V nasledujúcich riadkoch prinášame prehľad najčastejšie používaných certifikátov, eko značiek a pečatí kvality, s ktorými sa môžete stretnúť pri podlahových produktoch z nášho portfólia. Poukazujú na produkty, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, ako aj na ekologické a udržateľné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi, ktoré sú využívané pri výrobe drevených podláh a podláh na báze dreva. Emisné certifikáty sú dôkazom, že podlahy sú vhodné pre vytvorenie zdravej interiérovej klímy.

Modrý anjel (Der Blauer Engel, Blue Angel) je medzinárodne uznávaná nemecká enviromentálna značka. Je prvou a zároveň najstaršou ekoznačkou vo svete. Od roku 1978 nezávisle stanovuje prísne štandardy pre ekologické produkty a služby šetrné k životnému prostrediu. Poskytuje spotrebiteľom, verejným orgánom a priemyslu spoľahlivé informácie, ktoré im umožňujú špecificky požadovať výrobky šetrné k životnému prostrediu, a tým podporuje ekologické inovácie výrobkov a znižuje znečistenie životného prostredia. Modrý anjel zaručuje, že výrobok menej zaťažuje životné prostredie a spĺňa vysoké štandardy s ohľadom na ochranu ľudského zdravia. Na udelenie značky musia byť splnené určité kritériá.

Blue angel je dobrým ekologickým majákom, ktorý spotrebiteľovi ukazuje cestu k ekologicky vynikajúcemu produktu a podporuje ekologicky uvedomelú spotrebu. Značku pečate kvality Blue Angel nesú podlahové produkty EGGER a drevené podlahy značky BOEN.


PEFC- Programme for the Endorsement of Forest Certification 

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)- je program na podporu certifikácie lesov. Medzinárodná nezisková organizácia so sídlom v Ženeve sa venuje podpore trvalo udržateľného obhospodarovania lesov prostredníctvom nezávislej certifikácie tretích strán. Táto certifikácia predstavuje trvalo udržateľné, zodpovedné lesníctvo a kontrolované ďalšie spracovanie prírodného produktu- dreva. PEFC zaisťuje, že lesy sú obhospodarované v súlade s náročnými environmentálnymi, sociálnymi a ekonomickými požiadavkami. To zaručuje, že lesy sú zachované ako prírodný zdroj a budú tu aj pre budúce generácie.

Certifikácia spotrebiteľského reťazca sleduje produkty lesného hospodárstva od trvalo udržateľných zdrojov až po konečný produkt. Ukazuje, že každý krok dodávateľského reťazca je dôkladne monitorovaný prostredníctvom nezávislého auditu, aby sa zabezpečilo, že neudržateľné zdroje sú vylúčené.

Označenie PEFC na produktoch znamená, že si vyberáte produkt vyrobený z prírodného obnoviteľného zdroja. Nájdete ho na širokej škále produktov, od vreckoviek, toaletného papiera a zošitov až po drevené podlahy, police na knihy a pod.

Všetky podlahy EGGER majú certifikát PEFC.

EU Ecolabel

EU Ecolabel je európska environmentálna značka, ktorej môžete dôverovať. Environmentálnu značku EU udeľuje Rada Európskej únie pre environmentálne označovanie (EUEB) tovarom a službám, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu oproti porovnateľným produktom. Certifikácia je zameraná na celý životný cyklus produktu, počnúc zložením surovín až po likvidáciu po použití. Je uznávaná vo všetkých členských štátoch Európskej únie, ako aj v Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande.

Označenie EU Ecolabel pomáha spotrebiteľom identifikovať ekologickejšie a zdravšie produkty.

Certifikát EU Ecolabel majú laminátové podlahy EGGER.

Émissions dans l’air intérieur

Émissions dans l’air intérieur (VOC LABEL)- Francúzska environmentálna značka pre vnútorné emisie VOC (angl. volatile organic compound)

Od roku 2013 je podľa francúzskej vyhlášky povinné označiť touto značkou všetky stavebné materiály a dekoratívne produkty predávané na francúzskom trhu, ktoré sa používajú vo vnútorných priestoroch (napr. priečky, podhľady, podlahové krytiny, obklady stien alebo stropov, izolačné materiály, dvere a okná, farby, laky, lepidlá, atď.. ). Cieľom tohto označovania je podporiť používanie stavebných materiálov s nízkymi emisiami, ktoré sú lepšie pre kvalitu ovzdušia v interiéri. 

Označenie poskytuje jednoduché a viditeľné informácie o vlastnostiach prchavých znečisťujúcich látok produktu, ak je použitý vo vnútorných priestoroch. Identifikuje výrobky s emisnou triedou (A+, A, B, C) vo vzťahu k výkonu výrobkov z hľadiska emisií VOC (prchavých organických zlúčenin) vo vnútornom ovzduší budovy podľa normy ISO 16000. Tieto emisie sa merajú 28 dní po inštalácii. Štyri triedy (A+, A, B, C) z hľadiska výkonu siahajú od triedy A+, ktorá zahŕňa produkty, ktoré prakticky nemajú žiadne emisie VOC, až po kategóriu C, ktorá zahŕňa produkty s úrovňami tolerovateľných emisií. Výrobky s emisiami výrazne nad týmito hodnotami sa vo Francúzsku nemôžu predávať. 

Prchavé organické zlúčeniny (VOC) sú súborom látok patriacich do rôznych chemických tried, ktoré sa pri izbovej teplote uvoľňujú do ovzdušia. Pre každú vyššie spomínanú triedu sú definované limitné hodnoty emisií, ktoré sa vzťahujú na kumulatívnu hodnotu celkových emisií a na hodnotené znečisťujúce látky. Medzi tieto látky patria: formaldehyd, acetaldehyd, toluén, tetrachlóretylén, xylén, 1,2,4 – timetylbenzén, 1,4-dichlórbenzén, etylbenzén, 2-butoxyetanol, styrén.

Trieda A+ zodpovedá emisiám formaldehydu pod 10 μg/m3. Podlahy EGGER spadajú do triedy A+.

M1 Emission Class for building material

M1 Emission class for building material je fínska emisná značka pre stavebné výrobky a nábytok. V roku 1995 Fínska spoločnosť pre kvalitu a klímu vzduchu v interiéri (FiSIAQ) vyvinula prvú verziu označenia a po prvýkrát ju udelila produktom v roku 1996. M1 je jednou z popredných značiek kvality v škandinávskom regióne. Jej cieľom je podporiť výrobu a používanie nízko- emisných stavebných materiálov.

Nezisková nadácia Building Information Foundation RTS, ktorá je certifikačným orgánom vydáva značku v troch kategóriách – M1, M2 a M3. M1 je najlepšia kategória, ktorá označuje produkty s nízkymi emisiami. Základom testu pre označenie kvality je 28-dňový emisný test (vrátane amoniaku, formaldehydu a karcinogénnych látok), v ktorom sú stanovené limitné hodnoty, ako aj test zápachu (hodnotí sa prijateľnosť zápachu spojeného s materiálom). M1 predstavuje emisné požiadavky na stavebné materiály, príslušenstvo a nábytok používaný v kancelárskych a obytných budovách s ohľadom na dobrú kvalitu vnútorného ovzdušia. 

Emisný certifikát M1 majú podlahové krytiny EGGER.

TÜV PROFICERT

TÜV PROFICERT – je certifikačný postup špeciálne vyvinutý pre interiérové produkty, napr. podlahové krytiny, športové podlahové systémy, obklady stien a stropov, materiály na báze dreva a pod. Certifikát označuje  bezpečné produkty vhodné pre „zdravé bývanie“. To znamená, že produkty sú testované na škodlivé látky a súčasne spĺňajú medzinárodné emisné požiadavky.

Certifikácia sa vykonáva podľa zdravotných a kvalitatívnych kritérií, ktoré sú určené tak, aby poskytli transparentné a spoľahlivé informácie o produkte. Je monitorovaná nezávislým skúšobným ústavom a výrobné závody sú pravidelne auditované. Udelenie certifikátu je možné len vtedy, ak sú splnené všetky stanovené podmienky. Cieľom je zabrániť tomu, aby neboli označené výrobky, ktoré by mohli predstavovať zdravotné riziko pre spotrebiteľa. V závislosti od skupiny produktov boli pre jednotlivé produkty definované rôzne požiadavky a kritéria.  

Podlahy EGGER získali certifikát TÜV proficert product interior PREMIUM.

Realwood

Real Wood je iniciatívou FEP– asociácie európskych výrobcov parkiet, národných asociácií parkiet a dodávateľov do priemyslu. Je najdôležitejším orgánom zastupujúcim a obhajujúcim záujmy európskeho parketového priemyslu na všetkých relevantných úrovniach. Logo Real Wood spravujú výlučne autorizovaní výrobcovia parkiet patriaci do FEP (napríklad značka BOEN).

FSC Forest Stewarship Council™

Forest Stewarship Council™ je známa nezávislá nezisková organizácia. Jej poslaním je podporovať environmentálne vhodné, sociálne prospešné a ekonomicky životaschopné hospodárenie so svetovými lesmi- chrániť lesy na Zemi a minimalizovať nelegálnu ťažbu dreva. 

Značka FSC je celosvetovo najdôveryhodnejšia značka pre trvalo udržateľné lesníctvo. Environmentálne obhospodarovanie lesov zabezpečuje, že ťažba dreva zachováva biodiverzitu lesa, produktivitu a ekologické procesy. Nesmie dochádzať k nadmernej ťažbe a rovnako nesmie dochádzať k znehodnoteniu vzácnych území (ako sú napr. pralesy). Tieto vzácne lesy musia byť chránené. V lesoch s certifikátom FSC nesmie dochádzať k zneužívaniu práv pracovníkov, ohrozeniu ich zdravia a bezpečnosti. 

Logo FSC™ je dobrým návodom pre spotrebiteľa. Označuje výrobky, ktoré pochádzajú zo zodpovedne obhospodarovaných lesov. Zaručuje, že drevo bolo vyťažené zodpovedne vzhľadom k životnému prostrediu a miestnej komunite.

Označenie CE

CE (skratka z francúzskeho conformité européenne- európska zhoda)

Aby mohli byť výrobky predávané v EÚ, mnohé z nich musia mať označenie CE. Toto označenie je dôkazom toho, že výrobok bol podrobený posúdeniu výrobcu a považuje sa za spĺňajúci požiadavky EÚ na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia. Požaduje sa pre všetky výrobky vyrobené kdekoľvek vo svete, ktoré sa predávajú v rámci EÚ. Aby výrobok získal označenie CE, musí výrobca previesť posúdenie zhody výrobku so všetkými príslušnými požiadavkami platnými pre celú EÚ.

function add_custom_label_link_with_tooltip() { ?>